Škola investování: Otevřené podílové fondy

Zdroj: Pixabay.com

Otevřený podílový fond zřizuje investiční společnost, která funguje pod hlavičkou akciové společnosti. Velké investiční společnosti spravují desítky miliard korun a fungují v rámci bankovních skupin.

Smyslem otevřeného podílového fondu je nabídnout drobným investorům investování do celé šíře běžného finančního trhu – akcií, dluhopisů a krátkodobých depozitních nástrojů jako jsou třeba pokladniční poukázky. Podle typu aktiva, kam fond investuje, se tak nazývá. Máme akciové fondy, dluhopisové fondy nebo fondy peněžního trhu. Ale také smíšené nebo fondy fondů. Smíšené fondy investují do více aktiv – typicky třeba do akcií a dluhopisů. Fondy fondů pak nakupují podílové listy ostatních fondů.

Typy podílových fondů

Akciové
Dluhopisové
Peněžního trhu
Smíšené
Fondy fondů

Mezi velké české otevřené podílové fondy patří třeba ČSOB Akciový nebo Optimal České spořitelny.

Podílový list = základní jednotka

Podílový list je základní jednotkou podílu v otevřeném podílovém fondu. Přes podílový list se vyjadřuje aktuální hodnota fondu, majetku, který obhospodařuje. Hodnota bývá různá, od desítek haléřů, po desítky tisíc korun.

Nákup podílových listů probíhá běžným platebním převodem ve vašem bankovním účtu. Pro dlouhodobé investování je nejvhodnější nastavení trvalého příkazu k úhradě. Prodej podílových listů probíhá formou odkupu investiční společnosti spravující fond. Výplata probíhá podle statutu fondu, často jde o převod finančních prostředků do jednoho týdne.

Stokoruny měsíčně

Minimální investované částky posílané pravidelně začínají na stokorunách měsíčně. Některé investiční společnosti podmiňují začátek investování do daného fondu vyšší jednorázovou investici, často v hodnotě pěti tisíc korun.

Poplatky

Poplatková politika otevřených podílových fondů je trojího typu. Vstupní poplatky hradíte z každé investované částky. Obdobou vstupních poplatků jsou výstupní, které se platí při odprodeji podílových listů zpět fondu. Druhým typem jsou poplatky za vedení fondu, tzv. management fee. Ty si investiční společnost jednou ročně strhne automaticky. Počítají se z celého objemu zainvestovaných peněz. Výnosy fondu jsou od správcovských poplatků očištěny. Netřeba tak z výnosů odečítat poplatky.

Třetí typ poplatků jsou „success fee“, výkonnostní poplatky, kdy investiční společnosti mají ve svém statutu pravidlo, že při určité výši výnosu si vezme jeho část. Často jde o pětinu, tj. 20 procent z výnosu. Je-li výnos deset procent, poplatek ze zisku budou činit dva procentní body z výnosu.

Autor: Eva Nachtmannová

Eva se zabývá oblastí sociálních dávek a sociálního systému. Vystudovala sociální práce na Univerzitě Karlově. V mládí pobývala na studijních stážích ve Švédsku, Dánsku a Francii. Ráda hraje na housle a odpočívá aktivně při procházkách. V lesích nachází často inspiraci. Jejím největším aktuálním projektem je rekonstrukce chalupy. E-mail: nachtmannova@2fp.cz